Yazar : Mîmizâde

Telif

Uddetü’s-sâlik fî siyâseti’l-memâlik

Eserde çokça hikayelere, geçmiş hükümdarların ve halifelerin icraatlarına, yazışmalarına ve nasihatlerine yer verilmektedir. Sadrazam el-Hâc Mustafa Paşa'ya ithafen kaleme alınmış olup eserin girişindeki ifadelere göre de Sadrazam ...

Mîmizâde Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi