Yazar : Mahmud b. İsmail b. İbrâhîm el-Cizî

Telif

Dürretü’l-garrâ fî nesâyihi’l-mülûk ve’l-vüzerâ

Mısır Sultanı Ebu Said Çakmak için hicrî 843’te (1440) kaleme alınan bu eser ağırlıklı olarak imâmet konusuna dair hususları işler. Bunun yanında eserde vezirlik ve ordu âdâbı ve hile-i şer'iyyeye dair konulara da ...

Mahmud b. İsmail b. İbrâhîm el-Cizî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi