UA-128574582-4

Yazar : Hândmîr

Telif

Düstûru'l-vüzerâ

Eser Timur Devleti hükümdarı Hüseyin Baykara ve veziri Kemâleddin Hâce Mahmud adına hicrî 906 (1500-1501) tarihinde kaleme alınmıştır. Müellif daha sonra hicrî 914'te esere ilaveler yaparak tekrar telif etmiştir. Müellif bu eserinde ...

Hândmîr Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Nâme-i Nâmî

Eser özellikle Timurlular devleti içerisinde çeşitli makamlara yapılan atamalar, divan yazışmaları, sadâret makamı, devletin dinî, ilmî, siyasî makamlardaki görevlilerin sayıları vb. konulardaki belgeleri ihtiva eden bir kitap olup ...

Hândmîr