Yazar : Allâmek Mehmed b. Mûsâ Bosnavî

Tercüme

Terceme-i cevâhirü’l-mûzi‘a

Zeynüddîn b. Abdürrauf Münâvî'nin (ö. 1022/1614) Cevâhirü’l-muzi‘a fi’l-ahkâmi’s-sultâniye adlı Arapça eserinin Sultan IV. Murad'a ithafen kaleme alınmış Türkçe tercümesidir. Eser iki kısımdan ...

Allâmek Mehmed b. Mûsâ Bosnavî İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi