Yazar : Ali b. Ahmed el-Ensârî eş-Şîrâzî

Telif

Tuhfetü'l-mülûk ve's-selâtîn mimmâ yekūmü bihî üsüsü'd-din

Devletin liderlerden halka kadar bir çok yapısını işleyen eser ilk olarak (mukaddime) ilim-alim, akıl, cehalet ve cahiller meselelerine değinerek başlar. Eserde konular devlet düzenindeki haliyle hiyerarşik bir şekil de tertib ...

Ali b. Ahmed el-Ensârî eş-Şîrâzî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi