UA-128574582-4

Telif

Nasîhatü's-safâ fî kavâidi'l-hulefâ

Yazar : Ahmed el-Velâlî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 668
Eser Adı Nasîhatü's-safâ fî kavâidi'l-hulefâ
Müellif Tam Künyesi Ahmed [b. Muhammed b. Muhammed] b. Ya‘kūb el-Velâlî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ahmed el-Velâlî
Yüzyıl (Hicri) 12.
Yüzyıl (Miladi) 18.
Vefat Tarihi Hicri 1128
Vefat Tarihi Miladi 1716
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. Nizâr Hammâdî, Kuveyt: Dârü'z-Ziyâ, 2013.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserde genel olarak hilafetle ilgili çeşitli ilkelere ve hilafetin önemine, çeşitli nasihatlere değinilmekte olup eser, Mağrib hükümdarı es-Sultân İsmâîl b. eş-Şerîf'e takdim edilmiştir. Toplam dört bab üzere tertib edilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Birinci bab: Hilafetin anahtarları. İkinci bab: Hilafetin korunması. Üçüncü bab: Hilafetin sürekliliği. Dördüncü bab: Hilafetin kemalinin güzelliği.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü