Yazar : Ahmed el-Velâlî

Telif

Nasîhatü's-safâ fî kavâidi'l-hulefâ

Eserde genel olarak hilafetle ilgili çeşitli ilkelere ve hilafetin önemine, çeşitli nasihatlere değinilmekte olup eser, Mağrib hükümdarı es-Sultân İsmâîl b. eş-Şerîf'e takdim edilmiştir. Toplam dört bab üzere tertib ...

Ahmed el-Velâlî