UA-128574582-4

Telif

Düstûrü'l-vüzerâ

Yazar : Ali eş-Şîrâzî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 524
Eser Adı Düstûrü'l-vüzerâ
Müellif Tam Künyesi Ali eş-Şîrâzî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ali eş-Şîrâzî
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 945
Vefat Tarihi Miladi 1539
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Hekimoğlu
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00788-002
Varak Numarası 89b-122 vr.
Hattat-Müstensih Salih b. Abdülkerim b. Salih.
Yazma İstinsah Tarih 1012H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Yavuz Sultan Selim Han dönemi paşalarından Mustafa Paşa'ya ithaf edilmiştir. Müellifin girişte ifade ettiğine göre eser bir mukaddime, üç bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. Eser daha önce kaleme alınan Farsça ve Arapça eserlerden derlenerek tercüme edilmiştir. Müellif eserinde işlediği konuların başka dildeki eserlerde çokça işlendiğini ancak bu konularda Türkçe yeni telif ve faydalı tasnifatın olmadığını belirtir. Bunun üzerine özellikle "vüzerâ-i izâm ve ümerâ-i kirâmın siretleri" için sultânların hizmetinde bulunan vezirlerin gayret ve teyakkuzları beyanında önceki hükümdarlar ve vezirlere dair hikayeler, ülema ve hükemânın sözlerindeki faydalı bilgileri içeren bu eseri kaleme aldığını ifade eder. Eserde işlenen konular şiir, hikaye, özlü sözler, kıt'a, nazm vb. edebî türlerle zenginleştirilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: Vizâret ve vezir lafzının tahkiki, manasının tedkiki. Birinci bab: Vezirlere lazım olan hasletler. İkinci bab: […]. Üçüncü bab: Geçmiş vezirlerin başarıları. Hâtime: Savaş.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü