Yazar : Mâverdî

Telif

el-Ahkâmu's-sultâniyye

Eserin içerik ve kaynağına bakıldığında fıkıh ve siyaset ilişkisini gösteren en derli eserlerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Müellif eserinde devletin temelini oluşturan hiyerarşik, hukûkî, idarî, ekonomik yapılara, ...

Mâverdî Nesih Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Telif

Edebü'd-dünyâ ve'd-dîn

Müellif eserin mukaddimesinde şöyle der "Umûrun kıymet ve faydasının geneli kendisiyle din ve dünyanın istikamet bulduğu ve her iki tarafın da ıslahının intizam bulduğu şeydir". Çünkü dinin istikametiyle ibadetler de sahih olur, ...

Mâverdî Nesih Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Telif

Kavânînü'l-vizâre

Vezirlik ve onunla ilgili hususları içeren bu esere müellif ilk olarak uzunca bir mukaddime ile başlar. Mukaddimeye ise "sen ey vezir" hitabıyla başlayıp vezirliğin, hükümdarlar, reâya, nizâm-ı devlet, adalet, ihsan vb. hususlara dair ...

Mâverdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Teshîlü'n-nazar

Genel olarak sultânın meşruiyetini, sahip olması gereken siyâsî ve ahlâkî vasıflarını ele alan bu eser hakkında detaylı bilgiler veren Kallek şunları belirtmektedir: "Sultanın mahiyeti, yapısı, felsefesi ve işleyiş kurallarına ...

Mâverdî

Telif

Kitâb dureri's-sülûk fî siyâseti'l-mulûk

Mâverdî'nin siyaset düşüncesine dair eserleri arasında yer alan bu eser Büveyhiler hükümdarı Bahâüddevle b. Büveyhî, Ebû Mansûr Ahmed b. Adudüddevle b. Büveyhî'ye (ö. 403/1012) takdim edilmiştir. Eserinin girişindeki ifadelere ...

Mâverdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

et-Tuhfetü'l-mülûkiyye fi'l-âdâbi's-siyâsiyye

Toplam beş bab üzere tertib edilen eser siyaset ve ahlâka dair çeşitli konuları ihtiva etmektedir. Bu bağlamda eserde hükümdar ve emir sahiplerinin ahlakından, adalet ve istişareden, halkla ilgilenmekten ...

Mâverdî