Yazar : Münâvî

Telif

el-Cevâhirü'l-mudıyye fî beyâni'l-âdâbi's-sultâniyye

Genel olarak imâmet ve imâmetle ilgili bazı hususlar (ispatı, şartları, zorunluluğu vb.), hükümdarın riayet etmesi gereken kurallar, raiyye ve hükümdar ilişkisi, hükümdarın tıp (cismânî-ruhanî) ve firaset ilminden bilmesi gereken ...

Münâvî