Yazar : Muhammed Sinobî

Tercüme

Tercüme-i siyâsetnâme

Eser Dede Cöngî Kemâleddîn İbrâhîm b. Yahyâ el-Amâsî'nin (öl. 975/1567) Siyâsetnâme, es-Siyâsetü'ş-şer'iyye, Ahkâmü's-siyâse adlarıyla anılan siyasete müteallik eserinin Türkçe tercümesidir. Bu tercüme kaynaklarda tespit ...

Muhammed Sinobî Sebzî. Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi