Yazar : Muhammed Sebzî

Tercüme

Terceme-i es-siyâsetü'ş-şer‘iyye

Eser Dede Cöngî Kemâleddîn İbrâhîm b. Yahyâ el-Amâsî'nin (öl. 975/1567) Siyâsetnâme, es-Siyâsetü'ş-şer'iyye, Ahkâmü's-siyâse adlarıyla anılan siyasete müteallik eserinin Türkçe ...

Muhammed Sebzî Nesih Beyazıd Devlet Kütüphanesi