Yazar : Muhammed Emîn el-İstanbulî

Tercüme-Şerh

Melzemetü'l-ahlâk

Marifetü’l-Ahlâk adıyla da anılan bu eser Adudüddîn el-Îcî'nin Risâle fî ilmi'l-ahlâk, Muhtasarü'l-Ahlâk, el-Muhtasar fî ilmi'l-Ahlâk adlarıyla anılan felsefî ahlâk eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Eserin müellif ...

Muhammed Emîn el-İstanbulî Hacı Emîn Efendi