Yazar : Muhammed el-Hamîdî b. Şeyh Ali

Tercüme

Keşfü’l-estâr an sırri’l-esrâr

Aristo’nun İskender için yazdığı Kitâbu's-Siyâse fî ilmi'l-riyâse adlı eserinin Yuhanna b. Bıtrik tarafıdan yapılan ve Sırrü’l-esrâr olarak bilinen Arapça tercümesinin Sultan Ahmed Han'ın vefatında sonra yapılmış Türkçe ...

Muhammed el-Hamîdî b. Şeyh Ali Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi