Yazar : Muhammed b. Mevlâna Pîr Muhammed

Tercüme

Mirâtü’l-umûr fî tercemet-i nesâyih-i Eflâtûn

Eser Eflâtun'a nispetle Nasîhatnâme-i Eflâtun olarak anılan eserin Türkçe genişletilmiş tercümesidir. Eserinin girişinde müellif bazı hükümdarların işareti üzerine, bazı haberler ve beyitler de ilave ederek bu eseri tercüme ...

Muhammed b. Mevlâna Pîr Muhammed Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi