Yazar : Muhammed b. İlyas

Tercüme

Kitâbü’l-Âdâb ve’s-siyâse fî ilmi’n-nazar ve’l-firâse

Eser Ebû Abdullah Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Ebî Tâlib el-Ensârî ed-Dimeşkî'nin hicrî 757 yılında kaleme aldığı İlmü'l-firâse li-ecli's-Siyâse ve Kiyâfetnâme olarak da anılan Kitâbü'l-edeb ve's-Siyâse fî ...

Muhammed b. İlyas Nesih-Rika Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi