Yazar : Muhammed b. Hasan

Telif

es-Siyerü's-sağîr

Eser müellifin devletler hukukuna dair diğer bir kitabıdır. Eserin günümüze intikali ise müellifin el-Asl adlı eserinin nüshaları içerisinde gelerek ...

Şeybânî Muhammed b. Hasan

Telif

es-Siyerü'l-kebir

Eser es-Serahsî'nin şerhinde belirttiğine göre İmam Muhammed'in son eseridir. Müellifin eseri telif nedenini ise şarih şu şekilde anlatır: "İmam Muhammed'in es-Siyeru's-Sağîr isimli kitabı, Şam bölgesi âlimlerin­den İbn Amr ...

Şeybânî Muhammed b. Hasan