Yazar : Müfîd el-İstanbûlî

Tercüme

es-Siyâsetü’ş-şer’iyye li-ehli’l-kiyâse ve’l-ahlâki’l-mürziyye/maraziyye

Eser Dede Cöngî Kemâleddîn İbrâhîm b. Yahyâ el-Amâsî'nin (öl. 975/1567) Siyâsetnâme, es-Siyâsetü'ş-şer'iyye, Ahkâmü's-siyâse vb. adlarla anılan siyasete müteallik eserinin Türkçe tercümesidir. Bu tercüme kaynaklarda tespit ...

Müfîd el-İstanbûlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi