Yazar : Müderriszâde Mehmed/Muhammed Ataullâh Efendi

Tercüme

Terceme-i kitâbü’l-harâc

Eser Ebû Yûsuf Ya’kub b. İbrâhîm b. Habîb b. Sa’d el-Kûfî'nin (ö.) Kitâbü’l-Harâc adlı Arapça eserinin Sultan II. Abdülhamid’e sunulmak üzere Halep valisi Hüseyin Cemil Paşa tarafından kaleme aldırılan Türkçe ...

Müderriszâde Mehmed/Muhammed Ataullâh Efendi Talik İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi