Yazar : Mehmed Şerif Efendi

Telif

Füsûlü’l-ârâ fî şe'ni’l-mülûk ve’l-vüzerâ

Eser müellifin ifadesine göre "nizâm-ı mülk ve millet ve kıvâm-ı kuvvâ-yı saltanatın esbâb-ı külliye-yi icmâliyyesini hâvî birkaç fasıldan müteşekkildir. Eserde toplam on fasıl ve bir hâtime yer almaktadır. Eserde bir takım ...

Mehmed Şerif Efendi Es'âd Efendizâde Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi