Yazar : Mehmed Hasib

Tercüme

Terceme-i nasîhatü’l-vüzerâ

Eser Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî’nin Kavâninü’l-vizâre adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Mütercim eseri hicrî 1127'de Mısır valisi Abdî Paşa'ya ithafen kaleme almıştır. Eserde beyit, şiir, ...

Mehmed Hasib Topkapı Sarayı Müzesi