Yazar : Mehmed b. Mehmed

Tercüme

Terceme-i kitâbü’l-harâc li-Ebî Yûsuf

Eser Ebû Yûsuf Ya’kub b. İbrâhîm b. Habîb b. Sa’d el-Kûfî'nin (ö.) Halife Hârun er-Reşîd'e ithafen telif ettiği Kitâbü’l-Harâc adlı Arapça eserinin hicrî 1113 tarihinde kaleme alınan Türkçe tercümesidir. Eserde Halife ...

Rodosîzâde Mehmed b. Mehmed Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi