Yazar : Mehmed b. Hüseyin

Tercüme

Hilyetü’l-mülûk

Eser Ali b. Şihâbüddîn Hasan b. Muhammed el-Hemedânî'nin Zahîretü'l-mülûk adlı Farsça eserinin Osmanlı hükümdarı Sultan İbrahim adına kaleme alınan genişletilmiş Türkçe tercümesidir. Eserin mütercimi ise belli ...

Mehmed b. Hüseyin Topkapı Sarayı Müzesi