Yazar : İmâm Birgivî

Telif

Zuhrü'l-mülûk

Risâle fî Medhi's-Sultâni'l-âdil ve zemmi's-Sultâni'z-zâlim (Süleymaniye Ktp. M. Ârif-M. Murad, nr. 00174) adıyla da anılan eser adalet ve zulüm yönleriyle sultânları ele alarak bu konuyla ilgili meseleleri şer'î kaynaklar ...

İmâm Birgivî Şeyhzâde Muhyiddîn Kocevî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi