Yazar : İmadüddîn Hasan b. Ali et-Tabersî

Telif

Esrârü’l-imâme

Eser başta imâmet konularında olmak üzere, fıkhî, ahlâkî, siyâsî, itikâdî, tarihî birçok bilgiye, çeşitli fırka ve mezheplere yer veren bir kitaptır. Müellif konu sınırlamasına pek gitmemiş bir çok konuya kısa fasıllar ...

Tabersî İmadüddîn Hasan b. Ali et-Tabersî