Yazar : İlmî

Tercüme

Tâcü’r-resâil ve minhâcü’l-vesâil

Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin (ö. 728/1328) Siyâsetü’ş-şer’iyye fî ıslâhi’r-râ’î ve’r-ra’iyye adlı Arapça eserinin genişletilmiş Türkçe tercümesidir. Mütercimin bu eseri, İbn Teymiyye’nin ...

İlmî Kadızâde Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme-Kısmî

Nushü’l-hükkâm fî sebebi’n-nizâm

Eser Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin (ö. 728/1328) es-Siyâsetü'ş-şer'iyye adlı eserinin kısmî ve serbest tercümesidir. Müellif İbn Teymiyye'nin bu eserini doğrudan lafzî olarak tercüme etmemiş olup onun eserini de kullanarak yeni bir ...

İlmî Kadızâde Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Mesmû'atü'n-nekâyih mecmû'atü'n-nesâyih

12 Rebîülevvel 1040'da Aziz Mahmud Hüdâyî aracılığıyla Sultan IV. Murad'a ithafen kaleme alınan bu eser siyâsî ve ahlâkî konulardaki nasihatleri ihtiva etmektedir. Müellif kendi eliyle kaleme aldığı (Hüsrev Paşa nr. 00629) ...

İlmî Kadızâde Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi