Yazar : İdrîs-i Bitlîsî

Telif

Kânûn-ı Şehinşâhî

Girişinde Sultan Bâyezid'i anıp ona şiirlerle övgülere yer veren müellif bu eserini bir mukaddime ve dört maksad üzere tertib ettiğini belirtmiştir. Eser genel olarak, siyaset ve ahlak konularını ihtiva etmektedir. Siyaset konularında, ...

İdrîs-i Bitlîsî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fi’l-hilâfe ve âdâbi’s-selâtin

Eser Yavuz Sultan Selim için kaleme alınan bir kitap olup toplam üç fen üzere tertib edilmiştir. Eserde Keşşaf, Şerhü'l-Mevâkıf, İlmü'l-Kıyâfe, Tefsîru't-Tatarhaniyye vb. kaynaklar ...

İdrîs-i Bitlîsî Talik İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Telif

Mir’âtü'l-cemâl

Çeşitli ahlâkî erdemlerin işlendiği bu eser II. Bâyezid’e ithâfen kaleme alınmıştır. Genel anlamda siyasetnâme türü eserler içerisine dahil olmakla birlikte eserde bireyin ahlâkî vasıfları ile muhtasar halde nazarî ve amelî ...

İdrîs-i Bitlîsî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Tercüme-i Ahlâk-ı Muhsinî

Müellif eserinin girişinde kendisine kadar ki dönemde yazılan ahlâk kitapları arasında Mirzâ Ebü’l-Hasan adında bir kimsenin Ahlâk-ı Muhsinî adlı eserinin olduğunu ve birçok kimsenin bu müellifin eserine meylettiğini ifade ...

İdrîs-i Bitlîsî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi