Yazar : İbrâhîm b. el-Hanbelî

Müntehâb

Mesâbîhü erbâbi's-siyâse ve mefâtîhü ebvâbi'l-kiyâse

Eser Âdâbü'r-Riyâse adlı müellifini tespit edemediğimiz bir siyaset eserinden seçmeler yapılarak kaleme ...

İbrâhîm b. el-Hanbelî Haydarabad, Mektebetü'l-âsıfiyye