Yazar : İbnü'r-Rif'a el-Mısrî

Telif

Bezlü’n-nezâ'ihi’ş-şer'iyye fîmâ 'ale’s-sultân ve vülâti’l-ümûr ve sâiri’r-raiyye.

Eser adından da anlaşılacağı üzere sultânlara, emirlere ve raiyyeye yönelik bazı nasihatleri ihtiva eden bir kitap olup hicrî 868 yılının Şaban ayında telif edilmiştir. Eserde konular sistematik olarak tasnif edilmiş olup, ...

İbnü'r-Rif'a el-Mısrî Gotha, Landesbibliothek