Yazar : İbnülemîn

Telif

Kemâlü’l-kıyâse fî keşfi’s-siyâse

Bir mukaddime ve içerisinde toplam on faslın yer aldığı beş babdan müteşekkil bu eser 1323’de kaleme alınmıştır. Eserde Tarih-i Cevdet, Kemal Tâhir, Lâmiyetü'l-acem, Yusuf Kâmil Paşa'nın Telemak Tercümesi, Mecmu Ebu'z-ziyâ, ...

İbnülemîn Rik'a İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi