Yazar : İbnü'l-Muhakkik el-Mevsılî

Muhtasar

en-Nush fi'd-dîn ve ma'rebü'l-kâsidîn fi'l-mevâizi'l-mülûk

Eser her ne kadar isminde belirtilmese de yine müellif tarafından kaleme alınmış olan Minhâcü's-sülûk fî Mevâizi'l-mülûk adlı eserin muhtasarıdır. Nitekim müellif eserinin girişinde bunu teyit eden ifadelere yer vermekte ve önceki ...

İbnü'l-Muhakkik el-Mevsılî Talik Topkapı Sarayı Müzesi