Yazar : İbnü’l-Hatîb

Telif

el-İşâra ilâ âdâbi'l-vizâra

Eser esasında hükümdara (melik) ve vezire ve çocuklarına karşı yapılan çeşitli nasihatlerle başlar. Nitekim müellif "eyyühe'l-melik, eyyühe'l-vezîr, yâ veledî" şeklinde hitaplarla anlatmak istediklerini zikreder. Ancak bu bölüm ...

İbnü’l-Hatîb Lisânüddin Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fi's-siyâse

Siyaset konularını "es-Siyâsetü'ş-şer'iyye" türü eserlerde görülen üslupla işleyen bu eser, hükümdarların tutması gereken çeşitli nasihatlere yer ...

İbnü’l-Hatîb Lisânüddin Ribat Mektebetü'l-Vataniyye

Telif

Büstânü'd-düvel

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbnü’l-Hatîb Lisânüddin

Telif

Amâlü’l-a'lâm fîmen bûyia kable’l-ihtilâm min mülûki İslâm

Genel olarak Endülüs, Mağrib, Afrika ve Sicilya tarihlerini işleyen bir kitap olan eser Merînî Sultanı Ebû Fâris I. Abdülazîz’in ölümünden sonra tahta çıkan küçük yaştaki oğlu Ebû Zeyyân Muhammed Saîd ve veziri Ebû Bekir ...

İbnü’l-Hatîb Lisânüddin

Telif

el-Ketîbetü’l-kâmine fîmen lakıynâhü bi’l-Endelüs min şuarâi’l-mieti’s-sâmine

Eser mutasavvıf, kurrâ, fakih, kadı ve devlet adamlarının vasıflarını belirli tabakalar halinde anlatan bir kitap olup tamamlanmamıştır. Eserde neredeyse tüm şahısların hayatları ve vasıflarına dair kısa bilgilerden sonra ...

İbnü’l-Hatîb Lisânüddin