Yazar : İbnü’l-Haddad Muhammed b. Mansûr b. Ceyş

Telif

el-Cevherü'n-nefîs fî siyâseti'r-reîs

Genel olarak siyaset ve ahlak konularını ihtiva eden eser sultânın adaletli olması, zulümden uzak durması vb. hususlarda ona nasihat maksadıyla kaleme alınmıştır. Toplamda on babdan oluşan eserde adalet, siyaset, hilim güzel ahlak vb. ...

İbnü’l-Haddad Muhammed b. Mansûr b. Ceyş