Yazar : İbnü’l-Bıtrîk

Tercüme

Sırru'l-esrâr

Eser Aristo'nun Arapça Kitâbü's-siyâse fî tedbîri'r-riyâse olarak anılan eserinin Sırrü'l-Esrâr olarak bilinen Arapça ilk tercümesidir. Müellif eseri önce Yunanca'dan Rumca'ya Rumca'dan da Arapça'ya tercüme etmiştir. Eserin diğer ...

İbnü’l-Bıtrîk Yuhanna(Yahyâ) b. el-Bıtrîk Arabî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Tercümetü sırrü’l-esrâr

Eser, Aristo'ya nispet edilen Arapça Sırrü'l-esrâr olarak da bilinen siyaset, ahlâk, tıp, madenler vb. birçok konuya değinen eserin Arapça ...

İbnü’l-Bıtrîk Yuhanna(Yahyâ) b. el-Bıtrîk Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi