Yazar : İbn Zeyyân

Telif

Vâsıtâtü’s-sülûk fî siyâseti’l-mülûk

Hükümdar olan müellif Ebu Hamv b. Yûsuf eseri kendisinden sonra gelecek veliahd için kaleme almış olup eser bir mukaddime ve biri hâtime yerine geçen dört babdan ...

İbn Zeyyân