Yazar : İbn Nüceym

Telif

es-Siyâsetü’ş-şer‘iyye ve’l-ukubâtü’l-merziyye

Mâverdî'nin el-Ahkâmu's-Sultâniyye'sine benzer nitelikteki bu eser siyaset-şerîat ilişkisini ele almaktadır. Eserinde siyaseti "zalime" ve "adile" olmak üzere iki türe ayıran müellif bunların şeriât yönüyle hükmüne değinmekte ve ...

İbn Nüceym Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi