Yazar : İbn Kayyim el-Cevzî

Telif

et-Turukü’l-hükmiyye fî siyâseti’ş-şer’iyye

el-Firâsetü’l-marziyye fi [ahkâmi]’s-siyâseti’ş-şer'iyye adıyla da anılan bu eser genel anlamda yargı hukukuna dair önemli kaynaklar arasında olup, özellikle İbn Teymiyye'nin görüşleri çerçevesinde hüküm verme ve ispat ...

İbn Kayyim el-Cevzî Nesih Laleli Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Ahkâmu ehli'z-zimme

Eser İslam hukuku çerçevesinde ehl-i zimmeye dair çeşitli konularda farklı mezheplere göre görüş ve hükümlere yer veren bir kitaptır. Eserine İslam beldesinde olan ehl-i zimmeye konan cizyenin keyfiyeti ve bunun vaz edilmesinin sebebi, ...

İbn Kayyim el-Cevzî