Yazar : İbn Hazm

Telif

Naktü’l-arûs fî tevârîhi’l-hulefâ

Hilafeti ve halifeleri çeşitli yönleriyle işleyen bu eser ilk olarak halifeleri dönemsel isimlendirilmesi (râşidîn, abbasî, emevî vb.), yaşları, hilafet süreleri, ailesi, ailesi ile hilafet ilişkisi, çevresi vb. yönlerine göre ...

İbn Hazm

Telif

Müdâvâtü'n-nüfûs ve tehzîbü'l-ahlâk ve'z-zühd

Müellif bu kitabı okuyanların kendisinin gösterdiği çabayı gösterme hususunda muttali oldukları bilgiler vereceğini söylemiş ve niyetinin Allah’ın kullarına faydalı olmak, onların bozulan ahlâklarını düzeltmek ve nefslerinin ...

İbn Hazm Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi