Yazar : İbn Hacer el-Heytemî

Telif

el-Erba'ûn el-'adliyye

Eser daha çok dînî metinler çerçevesinde özellikle kırk hadis yazım geleneği takip edilerek yazılmış olup, adaletle ilgili hadislere yer veren bir ...

İbn Hacer el-Heytemî Leiden Üniversitesi Kütüphanesi

Telif

es-Savâikü'l-muhrika fi'r-red 'alâ ehli'l-bid'a ve'z-zendeka

Hulefâ-i Râşidîn’in hilâfetlerinin meşruiyetini ispat etmek ve Rafîziyye, Şîa vd. bu konudaki görüşlerini eleştirmek maksadıyla hicrî 950 (1544) yılında Ramazan ayında tamamlanmıştır. Eserinin girişinde müellif daha önce ...

İbn Hacer el-Heytemî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tathîrü’l-cenân ve’l-lisân 'ani’l-hutûr ve’t-tefevvüh bi-selbi Mu'âviye b. Ebî Süfyân

Sahabenin fazileti ve Hz. Muâviye b. Ebû Süfyân’a sövmenin dînî tehlikesini izah eden bu eser, akaid konularına değinmekle birlikte Hz. Ali'nin hilafeti döneminde meydana gelen olaylar, Hz. Muâviye'den sonra veliaht ilan edilen ...

İbn Hacer el-Heytemî