Yazar : İbn Firuz

Tercüme

el-Gurretü’l-beyzâ

Eser Mahmud b. İsmail b. İbrahim el-Cizî'nin (ö. 845/1441) , Mısır Sultanı Ebu Said Çakmak için hicrî 843’te kaleme aldığı Dürretü’l-garrâ fi nesâyihi’l-mülûk ve’l-vüzerâ adlı Arapça eserinin Sultan II. Selim için ...

İbn Firuz Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi