Yazar : İbn Fazlullâh el-Ömeri

Telif

et-Ta'rîf bi’l-mustalahi’ş-şerîf

Eser, müellifinin bir dönem bizzat görevli olarak çalıştığı Dîvân-ı İnşâ’da çalışan ve özellikle işe yeni başlamış (tâlibü'l-inşâ) münşîlerin (kâtip) istifade etmeleri için kaleme alımıştır. Eser bir nevi ...

İbn Fazlullâh el-Ömeri