Yazar : İbn Ebü'l-Hadid

Telif

Şerhu Nehci'l-belâğa

Eser Sıddık Korkmaz'ın ifadesine göre asıl adı Muhammed b. el-Hüseyin b. Mûsâ b. Muhammed b. Mûsâ b. İbrahim b. Mûsâ b. Ca’fer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib (ö. 406/1015) olan Seyyid Razî'nin(Radiyy) Hz. ...

İbn Ebü'l-Hadid