Yazar : İbn Ebi’r-Rebi'

Telif

Sülûkü’l-mâlik fî tedbiri’l-memâlik

Ahlak ve siyaset konularını ihtiva eden bu eser dönemin Abbâsî halifesi Muhammed el-Mu'tasım b. Hârun er-Reşîd'in emriyle hicrî 218-227 tarihlari arasında kaleme alınmıştır. Eserin mütercimlerinden Nusret Paşa hicri 1297 yılındaki ...

İbn Ebi’r-Rebi' Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi