Yazar : İbn Cemâa

Telif

Müstenedü’l-ecnâd fî âlâti’l-cihâd

Kitap ve sünnetin cihadın faziletine yer verdiğini belirterek eserine başlayan müellif eserinde genel olarak valiler, emirler, cihad, askerlik, Allah yolunda infak, savaş taktikleri, askere alma vb. konulara değinmektedir. Eserin dikkat ...

İbn Cemâa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tecnîdü’l-ecnâd ve cihâtü ehli’l-cihâd

Eser, müellifin imâmet, hilafet, cihad ve savaş hukuku, devlet adamlarının görevleri vb. hususlara değinen ve toplamda on yedi babdan müteşekkil Tahrirü'l-ahkâm fî tedbîri ehli'l-İslâm adlı eserinin bazı bölümlerini yeniden ...

İbn Cemâa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tahrîrü'l-ahkâm fî tedbîr-i ehli'l-İslâm

İslam siyaset düşüncesinin temel konularından olan imâmet, hilafet, cihad ve savaş hukuku, devlet adamlarının görevleri vb. hususlara değinen bir eser olup el-Melikü’l-Eşref Halîl b. Kalavun için kaleme alınmıştır. Müellifin ...

İbn Cemâa