Yazar : et-Temurtâşî

Telif

Edilletü’l-kat’iyye fî 'ukûdi’l-vilâyât ve’s-siyâseti’ş-şer’iyye

Müellif bu eserini el-Cemmîilî'nin (Takiyyuddin Ebu Muhammed Abdulğani b. Abdulvahid el-Makdisî) Umdetü'l-ahkâm'nın manzûm hali olan "Nazmu Umdeti'l-ahkâm" adlı eser üzerine yazdığı Şerhü Nazmi Umdeti'l-ahkâm adlı eserinin ...

et-Temurtâşî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi