Yazar : eş-Şürünbülâlî

Telif

el-Ehâdîsü'l-münîfe fî fazli's-saltanati'ş-şerîfe

Bu adla Celâleddin es-Süyûtî'nin de bir siyaset eseri mevcut olmakla birlikte, eş-Şürünbülâlî'ye nispet edilen bu eser muhtemelen farklı bir metne sahiptir. eş-Şürünbülâlî'ye nispet edilen yazmaya ulaşamadığımızdan eserin ...

eş-Şürünbülâlî Nesih el-Mektebetü'l-Merkeziyyeti bi-Mescidi es-Seyyide Zeyneb