Yazar : eş-Şeyrezî.

Telif

en-Nehcü'l-meslûk fî siyâseti'l-mülûk

Eser Eyyûbîler devleti hükümdarı Selâhaddin-i Eyyûbî'ye ithafen kaleme alınmıştır. Eserin girişinde müellif Selâhaddin-i Eyyûbî'yi andıktan sonra eserin muhtevasına değinmiş şu hususları ihtiva ettiğini belirtmiştir: ...

Ebü'n-necib eş-Şeyrezî eş-Şeyrezî. Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi