Yazar : eş-Şerîf el-Murtazâ

Telif

Mes’ele fi’l-'amel maa’s-sultân

Müellifin eserinin girişindeki ifadelerine göre bu eser hicrî 425 yılının Cemâziyelahir ayında bir gün vezir Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Ali el-Mağrîbî'nin meclisinde iken ortaya atılan bir söz üzerine kaleme alınmıştır. Mecliste ...

eş-Şerîf el-Murtazâ

Telif

eş-Şâfî fi’l-imâme

Eser Kādî Abdülcebbâr’ın el-Muğnî’sinde imâmete dair bölümlerdeki ifadelerine cevap olarak kaleme alınmış bir reddiyedir. Eser genel anlamda ise imâmetin zorunluluğu problemini ele almakta olup neşredilmiş haliyle dört ciltlik ...

eş-Şerîf el-Murtazâ