Yazar : es-Sâbî

Telif

Rüsûm dâru'l-hilâfe

Eser genel olarak devlet protokollerini işleyen bir kitap olup, özel olarak da Bağdat hilâfet sarayındaki protokol kuralları ile devletin kurumlar arası ve kurum dışı resmî yazışmalarına dair bilgileri ihtiva etmektedir. Esere ...

es-Sâbî

Telif

el-Vüzerâ ev tuhfetu'l-umerâ fî tarihi'l-vüzerâ

Eser dönemin Abbâsî devleti vezirlerinden İbnü’l-Furât el-Âkūlî ve İbnü’l-Cerrâh Ali b. Îsâ, Ebû Ali Muhammed b. Ubeydullah b. Yahyâ b. Hâkan, Hâmid b. Abbâs, İbn Mukle gibi vezirlerden ve onların hayatlarından bahseden bir ...

es-Sâbî