Yazar : el-Kalkaşendî

Telif

Meâsirü'l-inâfe fî me'âlimi'l-hilâfe

Abbâsî Halifesi Mu'tazıd-Billâh'a ithafen 819 yılında Mısır'da telif edilen bu eser, hilâfetin mânası, halife isminin kimin için kullanılacağı, hilafetin kimler için olabileceği, halifenin künye ve lakapları, imâmet akdi, ...

el-Kalkaşendî

Telif

Subhu'l-a'şâ fî sınâtil-inşâ

Eser adından da anlaşılacağı üzere devlet işlerinden biri olan münşîlik sanatına dair önemli bilgiler veren bir kitaptır. Bununla birlikte tarih, coğrafya, edebiyat ve örf ve âdetlerle ilgili birçok veriyi eserinde derceden müellif ...

el-Kalkaşendî